Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo unii europejskiejlogo programu rozwoju obszarów wwiejskich

Gminna Biblioteka Publiczna w Narwi zrealizowała projekt pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Łosince”, którego głównym celem było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych oraz wzmocnienie aktywności mieszkańców wsi poprzez remont świetlicy wiejskiej w Łosince. 4 sierpnia 2009 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu, który został dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Remont świetlicy w Łosince 
 
Realizacja projektu została zakończona w sierpniu 2010 roku. Łączne koszty finansowe projektu wyniosły 121.465,52 zł, z czego koszty kwalifikowalne 78.028,27 zł, a niekwalifikowalne 43.437,25 zł. Wartość dofinansowania w ramach PROW wyniosła 58.521 zł, co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych operacji.