Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

logo unii europejskiejlogo programu rozwoju obszarów wwiejskichlogo leaderlogo leader pl

Projekt „Remont świetlicy wiejskiej w Łosince – roboty wewnętrzne”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W kwietniu 2011 roku Gmina Narew zakończyła remont świetlicy w Łosince w ramach projektu pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Łosince – roboty wewnętrzne”. Projekt został dofinansowany w ramach małych projektów z Osi 4 – Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie operacji został złożony do Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”, która wdraża Ledera na obszarze swojego działania w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD „PB”.

 Remont wnętrza świetlicy w Łosince 

Celem projektu było podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych w miejscowości Łosinka oraz wzmocnienie aktywności jej mieszkańców poprzez remont wnętrza budynku świetlicy wiejskiej. Podniesienie standardu usług społecznych i kulturalnych wsi Łosinka przyczyni się do rozwoju kapitału społecznego obszaru LGD „Puszcza Białowieska”, co stanowi jeden z celów ogólnych Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PB”. Działania projektu pozytywnie wpłyną na poprawę jakości życia obszaru wiejskiego przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Łosinka, co stanowi cel PROW 2007-2013.

W ramach projektu wykonano następujące prace remontowe wnętrza budynku świetlicy w Łosince:

  • Remont ścian, sufitu i podłogi w czterech pomieszczeniach świetlicy.
  • Remont ścian i podłogi na dużej sali świetlicy.
  • Remont sceny na dużej sali świetlicy.
  • Remont klatki schodowej.
  • Wykonanie instalacji sanitarnej i wodnej.
  • Montaż armatury sanitarnej i podgrzewaczy wody.

Całkowita wartość projektu wynosi 71.668 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych to 58.278,86 zł. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 24.999 zł, wkład własny gminy to 46.669 zł.

W ramach odrębnego zadania (robót dodatkowych) w budynku świetlicy wykonano również ogrzewanie kominkowe wraz z rozprowadzeniem ciepła oraz wymieniono instalację elektryczną.

GALERIA ZDJĘĆ

OTWARCIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁOSINCE - 11 czerwca 2011 r.